Skorzystaj z programu stypendialnego Województwa Śląskiego

0

Zarząd Województwa Śląskiego uruchomił program stypendialny „Śląskie. Inwestujemy w talenty” realizowany w ramach RPO na lata 2014-2020. Zgłoszenia do 11 grudnia.

Celem projektu jest wsparcie młodzieży uzdolnionej w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych lub języków obcych poprzez stypendia naukowe dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

- reklama -

 

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest:

1) uczęszczanie do szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej (publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej);

2) stałe zamieszkiwanie na terenie województwa śląskiego;

3) osiągnięcie wymaganego wyniku ze sprawdzianu zewnętrznego lub egzaminu gimnazjalnego:

a) w odniesieniu do uczniów szkół gimnazjalnych – łącznie 100% punktów z części matematycznej oraz 100% punktów z części dotyczącej języka obcego nowożytnego. W przypadku uczniów, którzy przystępowali do sprawdzianu w latach 2013-2014 wynik powinien wynosić 100% możliwych do uzyskania punktów;

b) w odniesieniu do uczniów szkół ponadgimnazjalnych – łącznie 100% punktów z części matematycznej oraz 100% punktów z części dotyczącej języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

4) uzyskanie na zakończenie poprzedniego roku nauki (tj. roku szkolnego 2014/2015) średniej ocen z trzech wybranych przez Wnioskodawcę przedmiotów na poziomie co najmniej 5,00;

5) uzyskanie na zakończenie poprzedniego roku nauki (tj. roku szkolnego 2014/2015) średniej ocen ze wszystkich przedmiotów na poziomie co najmniej 4,50;

6) niepobieranie przez ucznia za okres, na jaki będzie przyznane stypendium w ramach Projektu stypendium finansowanego ze środków publicznych w zakresie tożsamym lub zbliżonym do możliwego do otrzymania w ramach Projektu, które spowodowałoby podwójne finansowanie wydatków.

 

Kryteria dodatkowe to:

1) uzyskanie w okresie trzech lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który przyznawane jest stypendium, tytułu laureata lub finalisty konkursu o zasięgu co najmniej wojewódzkim lub olimpiady/turnieju co najmniej II stopnia, organizowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz.125 z późn. zm);

2) posiadanie przez ucznia ubiegającego się o stypendium aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

 

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie kompletnego i prawidłowo sporządzonego wniosku o przyznanie stypendium wraz z wymaganymi załącznikami w terminie do 11 grudnia br. (decyduje data wpływu do kancelarii Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach lub jego oddziałów w Bielsku-Białej i Częstochowie).

 

Do wniosku należy dołączyć:

1) Plan Rozwoju Ucznia sporządzony według wzoru dostępnego na stronie http://efs-stypendia.slaskie.pl/newslist/, przygotowany przez kandydata na opiekuna dydaktycznego stypendysty lub przez zainteresowanego ucznia. W przypadku sporządzenia planu przez ucznia kandydat na opiekuna dydaktycznego stypendysty musi go zaopiniować;

2) kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu zewnętrznego na zakończenie szkoły podstawowej lub egzaminu gimnazjalnego potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę, dyrektora szkoły lub pracownika szkoły, do której uczęszcza lub uczęszczał uczeń;

3) kopię świadectwa szkolnego dotyczącego roku szkolnego 2014/2015 potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę, dyrektora szkoły lub pracownika szkoły, do której uczęszcza lub uczęszczał uczeń.

 

Regulamin, wszelkie wzory dokumentów oraz informacje dodatkowe (w tym faq) znajdują się na stronie http://efs-stypendia.slaskie.pl/newslist/

 

/ps/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here