Raciborska Gala Młodych Talentów 2017. Czas zgłoszeń

Gala Talentów Racibórz

Do 30 kwietnia przyjmowane są zgłoszenia do Raciborskiej Gali Młodych Talentów, podczas której uczniowie będą mogli zaprezentować osiągnięcia artystyczne.

Raciborska Gala Młodych Talentów jest imprezą kulturalną organizowaną przez Przewodniczącego Rady Miasta Raciborza. Gala nie ma statusu konkursu. Uczestnicy gali otrzymują dyplom. Gala odbywa się raz w roku. Gala prezentuje osiągnięcia artystyczne uczniów w kategoriach:

- reklama -

• taniec,
• śpiew,
• gra na instrumencie,
• recytacja,
• aktorstwo,
• plastyka,
• inne dyscypliny artystyczne.

Uczestnikami gali są uczniowie uczęszczający do szkół oraz domów kultury w Raciborzu. Dopuszcza się do gali uczniów od pierwszej klasy szkoły podstawowej do klasy maturalnej włącznie. Uczestnik powinien wykazać się pierwszym, drugim lub trzecim miejscem w konkursie przynajmniej wojewódzkim. Uczestnik może zostać wykluczony z gali, jeśli nie ma wiarygodnego źródła potwierdzającego sukces. Uczestnik gali może być zaproszony do następnej edycji, pod warunkiem, że przynajmniej powtórzy swój sukces. Zgłoszenie uczestnika następuje na przygotowanym przez organizatora formularzu. Zgłaszający uczestnika do gali jest zobowiązany do rzetelnego wypełnienia blankietu zgłoszenia. Czas prezentacji określa organizator. Organizator zastrzega sobie prawo przesłuchania zgłoszonych uczestników. W przypadku zbyt licznych zgłoszeń w którejś kategorii organizator zastrzega sobie prawo do łączenia występów. Zgłoszenie uczestnika do udziału w gali jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przyjęcie artystycznej koncepcji występu opracowanej przez organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania jednej pracy plastycznej uczestnika (dotyczy plastyki) w celu zorganizowania jubileuszowej wystawy. Warunkiem uczestnictwa w Raciborskiej Gali Młodych Talentów w dziedzinie „plastyka” jest wykazanie się przez uczestnika znacznym dorobkiem artystycznym (oprócz pracy nagrodzonej uczestnik powinien zaprezentować swoje inne prace). Terminy przyjmowania zgłoszeń, prób i przesłuchań określa organizator. Spóźnienie zgłoszenia eliminuje możliwość uczestnictwa w gali w danym roku. W czasie prób i prezentacji uczestnik gali pozostaje pod opieką nauczyciela prowadzącego lub rodziców. Uczestnicy RGMT lub ich opiekunowie prawni wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestników podanych w formularzu zgłoszeniowym oraz fotografii wykonanych podczas uroczystości na potrzeby przeprowadzenia i promocji gali – zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r., Nr 101 poz. 962 ze zm.)

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 kwietnia. Gala odbędzie się 30 maja.

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stanisława Staszica
ul. Staszica 12, 47 – 400 Racibórz tel/fax 32 415 33 24
e mail: [email protected] www.sp13raciborz.szkolnastrona.pl

oprac. /j/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here