Wkrótce ruszy nabór dzieci do przedszkoli

0
Przedszkole Racibórz

Od 15 do 29 marca odbywać się będzie nabór dzieci do przedszkoli publicznych prowadzonych przez miasto Racibórz. Zasady rekrutacji. 

O godz. 9.00 nastąpi otwarcie strony https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/raciborz – na której będzie można zarejestrować wniosek, następnie wydrukować i wraz z wymaganiami załącznikami złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.

- reklama -

Zasady rekrutacji do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Racibórz na rok szkolny 2017/2018

Rekrutacja dzieci do przedszkoli publicznych na terenie Miasta Racibórz zostanie przeprowadzona w dniach od 15 marca do 29 marca 2017 r. Przy wsparciu systemu elektronicznego z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru do wszystkich placówek publicznych prowadzonych przez Miasto Racibórz.

Wnioski należy rejestrować pod adresem http://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/raciborz następnie wydrukować i wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru. Nabór dotyczy dzieci z roczników 2011-2014 zamieszkałych na terenie Miasta Racibórz. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci 6-letnie realizujące roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne oraz dzieci 5-letnie, 4-letnie oraz 3 – letnie.

I  Zasady obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym

 1. 1. Rodzice zapisując dziecko do przedszkola po raz pierwszy wypełniają w formie elektronicznej wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola znajdujący się na stronie internetowej pod adresem http://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/raciborz. Po elektronicznym zgłoszeniu dziecka, wniosek należy wydrukować i wraz z załącznikami dostarczyć do przedszkola pierwszego kontaktu.

Osoby nieposiadające dostępu do Internetu wypełniają go odręcznie. Wnioski w formie papierowej można pobrać w każdym przedszkolu lub wydrukować ze strony internetowej elektronicznego systemu.

Rodzice mogą się ubiegać o miejsce maksymalnie w trzech przedszkolach. W takim przypadku w jednym wniosku wymieniają odpowiednio 1, 2 lub 3 przedszkole ( wg preferencji) i składają tylko w przedszkolu umieszczonym na pierwszej pozycji ( tzw. przedszkolu pierwszego wyboru).

Niezależnie od sposobu wypełnienia wniosku (odręcznie bądź w formie wydruku komputerowego) należy go złożyć tylko w przedszkolu pierwszego wyboru.

Niezłożenie w określonym terminie wypełnionego wniosku do przedszkola pierwszego wyboru spowoduje nieujęcie dziecka w procesie rekrutacji.

Wniosek do systemu wprowadza się tylko jeden raz. Próba wprowadzenia kolejnego wniosku tego samego dziecka zostanie automatycznie zablokowana.

W przypadku braku dostępu do internetu, należy zgłosić się do przedszkola publicznego pierwszego  wyboru, pobrać wniosek w wersji papierowej, który po wypełnieniu zostanie wprowadzony do systemu przez pracownika placówki.

 1. Dzieci zmieniające przedszkole

Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego publicznego przedszkola, niż to, do którego dotychczas uczęszcza, muszą pamiętać, że ich dziecko uczestniczy w rekrutacji na tych samych zasadach, jak dziecko zapisane do przedszkola po raz pierwszy. W związku
z tym, rodzice są zobowiązani wypełnić wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola. Po podpisaniu wniosku składają go w przedszkolu, wskazanym przez siebie, jako przedszkole pierwszego wyboru. Rodzice muszą jednak pamiętać, że w przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola, miejsce w dotychczasowym przedszkolu nie jest dla niego zagwarantowane.

Po zakończonym etapie składania wniosków następuje – zgodnie z poniższym harmonogramem rekrutacji – publikacja list z dziećmi zakwalifikowanymi. Aby dziecko zakwalifikowane do publicznego przedszkola zostało przyjęte rodzice składają,
w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane, dokument potwierdzenie woli uczęszczania do przedszkola. Niezłożenie dokumentu w określonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w tym przedszkolu, w tym samym dziecko nie zostanie ujęte na liście dzieci przyjętych.

 1. Harmonogram rekrutacji.
Publikacja oferty – otwarcie strony dla rodziców15.03.2017 godz. 9.00
Składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola15.03.2017 godz. 9.00 – 29.03.2017 godz. 15.00
Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przedszkola21.04.2017 godz. 9:00
Składanie przez rodziców potwierdzeń woli uczęszczania kandydata do przedszkola21.04.2017 godz. 9.00 – 26.04.2017 godz. 15.00
Publikacja list kandydatów przyjętych do przedszkola02.05.2017 godz. 9.00

Terminy postępowania uzupełniającego. W przypadku dysponowania przez przedszkole wolnymi miejscami.

Publikacja oferty – otwarcie strony dla rodziców08.05.2017 godz. 9.00
Składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola08.05.2017 godz. 9.00 – 12.05.2017 godz. 15.00
Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przedszkola31.05.2017 godz. 9.00
Składanie przez rodziców potwierdzeń woli uczęszczania kandydata do przedszkola31.05.2017 godz. 9.00 – 05.06.2017 godz. 15.00
Publikacja list kandydatów przyjętych do przedszkola07.06.2017 godz. 15.00

III. Kryteria naboru do przedszkoli publicznych Miasta Racibórz na rok szkolny 2017/2018

 1. Pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego.

Do publicznych przedszkoli przyjmuje się kandydatów zamieszkałych za obszarze Miasta Racibórz urodzonych w latach 2011-2014. Pierwszeństwo mają dzieci 6 – letnie, które realizują obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, dzieci 5 – letnie, 4 – letnie oraz 3 – letnie.
W dalszej kolejności brane pod uwagę są kryteria ustawowe na potrzeby przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego liczba punktów dla każdego kryterium podstawowego [ustawowego] została ustalona na poziomie 100 pkt:

 1. Wielodzietność rodziny kandydata -100 pkt.;
 2. Niepełnosprawność kandydata -100 pkt.;
 3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata -100 pkt.;
 4. Niepełnosprawność obojga rodziców – 100 pkt.;
 5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata- 100 pkt.;
 6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 100 pkt.;
 7. Objecie kandydata pieczą zastępczą – 100 pkt.

Spełnianie kryteriów ustawowych należy potwierdzić dołączając do wniosku, określone niżej dokumenty:

 • Do pkt. 1 – oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
 • Do pkt. 2-5 – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy
  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 późn.zm.)
 • Do pkt. 6 – prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem;
 • Do pkt. 7 – dokument poświadczający objecie dziecka pieczą zastępczą zgodnie
  z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U.
  z 2016 r. poz. 575 z późn.zm.)
 1. Drugi etap postępowania rekrutacyjnego.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie rekrutacji lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami przeprowadza się drugi etap rekrutacji. W drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr XXVI/362/2017 RADY MIASTA RACIBÓRZ z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Racibórz oraz określenie dokumentów niezbędnych do powiedzenia tych kryteriów (tzw. Kryteria gminne).

Kryteria gminne:

 • Kandydat obojga rodziców pracujących / studiujących w trybie dziennym / uczących się w trybie dziennym – 16 punktów;
 • Kandydat zgłoszony do przedszkola na pobyt dłuższy niż 5 godzin – 8 punktów;
 • Rodzeństwo kandydata kontynuuje edukacje przedszkolną w przedszkolu pierwszego wyboru w roku szkolnym następującym po roku , w którym odbywa się postępowanie rekrutacyjne określone niniejsza uchwałą – 4 punkty;
 • Kandydat uczęszcza do żłobka w roku szkolnym, w którym odbywa się postępowanie rekrutacyjne określone niniejsza uchwałą – 2 punkty;
 • Kandydat, – którego tylko jeden rodzic pracuje/studiuje w trybie dziennym/uczy się
  w trybie dziennym – 1 punkt.

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia ww. kryteriów:

1) oświadczenie o zatrudnieniu lub nauce w trybie dziennym rodziców kandydata;

2) oświadczenie rodzica o deklarowanym pobycie dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie;

3) oświadczenie o uczęszczaniu przez rodzeństwo kandydata do publicznego przedszkola;

4) oświadczenie o uczęszczaniu do żłobka w roku szkolnym, w którym odbywa się postępowanie rekrutacyjne.

 1. Pozostałe postępowania.

 

 1. Dokumenty składa się w oryginale, formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.
 2. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
 3. O przyjęciu kandydata decyduje ostateczna, łączna liczba puntów uzyskanych w wyniku postępowania rekrutacyjnego. W przypadku uzyskania przez kandydatów tej samej liczby punktów, o przyjęciu do placówki decydować będzie losowanie, przeprowadzone w systemie elektronicznym.
 4. Liczba przyjętych dzieci nie może być większa niż liczba miejsc wynikających
  z warunków lokalowych.
 5. Do oddziałów integracyjnych i oddziału specjalnego w Przedszkolu Nr 24 dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Publiczną Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczną przyjmowane są poza systemem rekrutacji. W celu zapisania dziecka do tych oddziałów rodzic powinien zgłosić się do dyrektora Przedszkola Nr 24.
 6. Przez rodziców rozumie się również opiekunów prawnych i rodziców zastępczych.
 7. Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci.
 8. Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko
  z jego rodzicem.

Kompleksową obsługą rodziców/opiekunów prawnych kandydata zajmuje się tzw. jednostka pierwszego wyboru – oznacza to, że z wszelkimi pytaniami oraz problemami należy zwracać się do przedszkola, które zostało wybrane na pierwszym miejscu listy preferencji.

oprac. /j/

- reklama -

Najnowsze firmy w PLUSYdlaBIZNESUWięcej firm >>

Ostatnio dodoane ogłoszenia w #kupujlokalnieWięcej ogłoszeń >>

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here