Projekt „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+”

Barometr zawodów 2018
Barometr zawodów 2018

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 217 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu jako osoby bezrobotne.

- reklama -

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu rozpoczął realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 „AKTYWIZACJA OSÓB BEZROBOTNYCH W WIEKU 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu (III)” w ramach Osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – projekty pozakonkursowe (dla publicznych służb zatrudnienia).

Uczestnicy projektu:

Osoby bezrobotne powyżej 30 roku życia należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

osoby powyżej 50 roku życia,
kobiety,
osoby niepełnosprawne,
osoby długotrwale bezrobotne,
osoby o niskich kwalifikacjach.

Cele projektu:
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie raciborskim. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 217 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu jako osoby bezrobotne. Dla każdego z uczestników przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji zawodowej poprzedzi analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika. Na tej podstawie PUP realizować będzie odpowiednio dobrane usługi i instrumenty rynku pracy, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach ryku pracy.

W trakcie projektu przewiduje się następujące rodzaje wsparcia dla osób bezrobotnych:

Organizację szkoleń (szczegółowe informacje w pokoju nr 17),
Zorganizowanie staży (szczegółowe informacje pokój nr 19),
Przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej (szczegółowe informacje pokój nr 19),
Objęcie profesjonalnym poradnictwem zawodowym lub pośrednictwem pracy wszystkich uczestników projektu.

Planowanym efektem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez co najmniej:

33% uczestników projektu z niepełnosprawnościami,
30% długotrwale bezrobotnych uczestników projektu,
38% uczestników projektu o niskich kwalifikacjach,
33% uczestników projektu w wieku 50 lat i więcej,
39% kobiet,
43% uczestników projektu nie kwalifikujących się do żadnej z wyżej wymienionych grup.

Wartość projektu:   2 367 923,43 zł.

Wkład EFS:   2 012 734,87 zł.
Powyższy projekt będzie realizowany na terenie powiatu raciborskiego w okresie
od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.
Rekrutacja uczestników trwa.

Szczegółowych informacji na temat projektu udziela
Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu
ul. Klasztorna 6
47-400 Racibórz
tel. 032 415 45 50 wew. 216, 217, 235

/ps/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here