Prezydent szuka miejskiego konserwatora zabytków. Chce mu dać pół etatu

prezydent

Joanna Ciałowicz-Muszała, do tej pory zajmująca to stanowisko, złożyła wypowiedzenie. – Zapewne zrobiła to z powodu krytyki, z którą spotkała się na sesji. Moim zdaniem ta krytyka była niesłuszna – uważa prezydent Lenk.

- reklama -

Do tej pory Joanna Ciałowicz Muszała obowiązki miejskiego konserwatora dzieliła ze stanowiskiem dyrektora muzeum. Obowiązków sporo, stąd funkcję konserwatora sprawowała w wymiarze zaledwie 1/4 etatów, a i tak prezydent z efektów jej pracy jest zadowolony. Niedawno złożyła jednak wypowiedzenie. Lenk nie wyklucza, iż decyzję taką podjęła po czerwcowej sesji, kiedy to niektórzy radni (nie znając zakresu obowiązków i możliwości miejskiego konserwatora) pozwolili sobie na ostrą krytykę. W jego opinii niesłuszną i krzywdzącą.

Nowemu konserwatorowi prezydent zamierza dać co najmniej 1/2 etatu w strukturze urzędu miasta. Co jednak gdy nikt się nie zgłosi (warunki nie są zbyt zachęcające)? – Po prostu z każdą sprawą wymagającą akceptacji konserwatora trzeba będzie jeździć do Katowic – zapowiada Lenk.

A oto co wymagane jest od kandydatów:

Zakres zadań

1. Realizacja zadań powierzonych Gminie przez Wojewodę Śląskiego na mocy porozumienia z dnia 7 grudnia 2004 r. (z późn. zm.) w sprawie prowadzenia niektórych spraw z zakresu sprawowania ochrony zabytków i zgodnie z wymogami zawartymi w ww. porozumieniu.

2. Sprawowanie w imieniu Gminy opieki nad zabytkami oraz podejmowanie w imieniu Gminy działań służących ochronie zabytków.

3. Prowadzenie Gminnej Ewidencji Zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu Gminy.

4. Realizacja „Gminnego programu opieki nad zabytkami”, w tym przygotowywanie i uzgadnianie programu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz sporządzanie sprawozdania z jego realizacji.

5. Realizacja budżetu Miasta w zakresie ochrony zabytków.

6. Realizacja zagadnień związanych z: 1) ubieganiem się o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, którego Gmina jest właścicielem, posiadaczem lub posiada taki zabytek w trwałym zarządzie, 2) udzieleniem przez Gminę dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

7. Przyjmowanie zawiadomień o znalezieniu bądź odkryciu (podczas robót ziemnych) przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem i przekazanie tego zawiadomienia Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków.

8. Opracowywanie i aktualizacja gminnego planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych.

I. Wymagania :

1) niezbędne:

a) wykształcenie wyższe z zakresu historii sztuki, konserwacji zabytków, archeologii, architektury, historii architektury, konserwatorstwa lub ochrony dóbr kultury,
b) 3 letni staż pracy,
c) obywatelstwo polskie,
d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
e) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) nieposzlakowana opinia.

2) dodatkowe:

a) 3 letni staż pracy w zakresie dziedzin związanych z ochroną zabytków lub w administracji publicznej,
b) wiedza w zakresie funkcjonowania administracji publicznej oraz przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, w tym:
– ustawa o samorządzie gminnym
– ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
– ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
– ustawa Prawo budowlane.

II. Warunki pracy na stanowisku:
1) praca biurowa 50%
2) praca w terenie 50%
3) praca przy komputerze
4) niepełny wymiar czasu pracy ½ etatu

Oferty można składać do 31 lipca br.

/ps/

- reklama -

2 KOMENTARZE

  1. Prezydent Lenk mówi, że krytyka dotknęła Muszałę Ciałowicz gdyż radni nie znają zakresu obowiązku miejskiego konserwatora zabytków. Ha Ha Ha Ha to właśnie nie kto inny jak Muszała Ciałowicz notorycznie nie publikuje w internecie czegoś takiego jak zakres obowiązków i działań miejskiego konserwatora zabytków. Nie uświadczy się tej informacji ani na stronie internetowej muzeum, ani na stronie magistratu. Ten stan trwa od kilkunastu lat. Śmiało można zapoznać się z takimi zakresami w Nysie czy w Rybniku ( są bardzo zbieżne).

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here