Uwaga na oszustów! Podają się za wolontariuszy i zbierają pieniądze

0
nietrzei zatrzymaniw Raciborzu

Oszuści mają podawać się m.in. za wolontariuszy Stowarzyszenia Regionalnego Głuchoniemych Dzieci i Inwalidów w Europie.

Świadkowie nielegalnych zbiórek pieniędzy zgłaszają się do Polskiego Związku Głuchych. Podający się za wolontariuszy oszuści, wyposażeni w listy opatrzone m.in. znakiem inwalidy, logiem UE, zbierają pieniądze nielegalnie! O zachowanie ostrożności i czujności apelują policjanci w całym kraju.

- reklama -

– Publiczne zbiórki pieniędzy są popularną metodą gromadzenia funduszy przez różnego rodzaju organizacje pozarządowe, które przeznaczają je na realizację swoich statutowych działań. Uprawnionym do prowadzenia zbiórki publicznej mogą być organizacje pozarządowe i podmioty w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450). Są to m.in. stowarzyszenia, organizacje posiadające osobowość prawną (np. fundacje) oraz komitety powoływane w celu przeprowadzenia zbiórki publicznej zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1223) – wyjaśnia Komenda Główna Policji. I dodaje: – Zbiórka publiczna może zostać przeprowadzona po jej uprzednim zgłoszeniu przez organizatora zbiórki i zamieszczeniu informacji o zgłoszeniu przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej na ogólnopolskim elektronicznym portalu zbiórek publicznych (art. 5 ust. 1 cyt. ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych). Informacje o zgłoszeniu zbiórki publicznej publikowane są na Portalu Zbiórek Publicznych MSWiA na stronie internetowej zbiorki.gov.pl.

Pamiętajmy, że jednym z warunków, jakie musi spełnić organizator legalnej zbiórki publicznej, jest zapewnienie osobom prowadzącym zbiórkę identyfikatorów zawierających: imię i nazwisko osoby przeprowadzającej zbiórkę publiczną oraz w szczególności informacje o nazwie, celu zbiórki publicznej i jej organizatorze oraz numerze zbiórki publicznej.

Jakie kary grożą oszustom? W zależności od sytuacji, popełniają oni wykroczenie lub przestępstwo. W myśl art. 56 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2018 r. poz. 618, z późn. zm.) „Kto bez wymaganego zgłoszenia zbiórki publicznej lub niezgodnie ze zgłoszeniem zbiórki publicznej organizuje lub przeprowadza publiczną zbiórkę ofiar, podlega karze grzywny”.

Z kolei zgodnie z art. 286 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204, z późn. zm.) „Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”.

Jeśli mamy podejrzenia co do legalności zbiórki pieniędzy, zgłaszajmy takie przypadki w najbliższej jednostce Policji lub pod numerem 997 lub 112.

publ. /k/
źródło: KGP

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here