Jest konkurs na dyrektora OSiR. Sprawdź czy spełniasz wymagania

1
Krzysztof Borkowski - dotychczasowy dyrektor OSiR

Raciborski magistrat, po głośno komentowanym w lokalnych mediach, rozstaniu się z dotychczasowym dyrektorem ośrodka – Krzysztofem Borkowskim – ogłosił konkurs na to stanowisko.

Kandydaci na to stanowsko oferty muszą składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Nabór na stanowisko Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu” w terminie do 03.04.2019 r.

- reklama -

Postępowanie konkursowe będzie się odbywać dwuetapowo. Po określeniu czy dany kandydat na stanowisko dyrektora OSiR spełnia wymagania formalne, zostanie z nim przeprowadzono rozmowa kwalifikacyjna, w trakcie której będzie on musiał zaprezentować na piśmie koncepcję funkcjonowania i rozwoju Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu. Wszyscy członkowie komisji będą mogli zadawać kandydatowi pytania.

W składzie komisji rekrutacyjnej zasiądzie, poza prezydentem miasta, także dwóch jego zastępców – Michał Fita i Dominik Konieczny.

Wymagania jakie musi spełniać kandydat to:

1) niezbędne:
a) wykształcenie wyższe
b) 3 letni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,
c) przedstawienie na piśmie koncepcji funkcjonowania i rozwoju Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu w perspektywie najbliższych 5 lat – w oparciu o obowiązujące przepisy prawa wymienione w pkt. 2 ( wymagania dodatkowe) oraz informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu udostępniane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka http://osir.bipraciborz.pl
d) obywatelstwo polskie,
e) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
f) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
g) nieposzlakowana opinia,

2) dodatkowe:

a) 3 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
b) znajomość: ustawy o finansach publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o sporcie, ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

Więcej informacji w BIP

EmZet

- reklama -

1 KOMENTARZ

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here