Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia

Ruszył otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych.Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych ogłosił Zarząd Powiatu Raciborskiego. Kwota dotacji nie może przekroczyć 80 proc. całkowitego kosztu zadania. Oferty przyjmowane są do 8 maja 2006 roku.

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do osób prawnych i jednostek organizacyjnych jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, a także do stowarzyszeń, fundacji i jednostek organizacyjnych prowadzonych przez gminę. Na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia przewidziano do rozdysponowania 25 tys. 240 zł., w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych – 33 tys. 760 zł., zaś w zakresie pomocy społecznej kwotę 17 tys. 540 zł.

Oferta powinna być złożona na formularzu wniosku, zgodnym ze wzorem formularza określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 maja 2006 roku.

/s/

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu uzyskać można w Referacie Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy ul. Klasztornej 6, pok. Nr 7, tel. 032 415 44 08 wew. 308. Ogłoszenie o konkursie dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Raciborzu – www.bip.powiatraciborski.pl – w dziale "Ogłoszenia i przetargi".

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here