Nabór wniosków o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców

0
Powiatowy Urząd Pracy
PUP rozdysponuje blisko ćwierć miliona na kształcenie dla pracodawców i pracowników

18 września Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu rozpoczął nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Zobacz, jakie warunki należy spełnić ubiegając się o wsparcie finansowe.

- reklama -

POWIATOWY URZĄD PRACY W RACIBORZU OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O SFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW ZE ŚRODKÓW REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO. WAŻNE: Aby skorzystać ze środków rezerwy KFS musi zostać spełniony co najmniej jeden z priorytetów ministra i jeden priorytet wydatkowania rezerwy określony przez Radę Rynku Pracy.

Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 roku:

wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Priorytety Rady Rynku Pracy wydatkowania rezerwy KFS w roku 2017
a) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają kwalifikacji pełnych na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (nie mają matury);
b) wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
c) wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych;
d) wsparcie kształcenia ustawicznego w zakładach pracy, w których wszczęto proces restrukturyzacji w rozumieniu ustawy z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 978).
T E R M I N N A B O R U: od 18.09.2017 r. do 20.09.2017 r.
Wnioski można:

składać osobiście w siedzibie Powiatowego Urząd Pracy w Raciborzu, ul. Klasztorna 6, 47-400 Racibórz – KANCELARIA – parter /godz. 7.00 – 15.00/
przesłać pocztą na adres Urzędu ul. Klasztorna 6, 47-400 Racibórz.
elektronicznie na adres e-mail: [email protected] lub [email protected]

(wniosek musi posiadać bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym).
Za datę złożenia wniosku uznaje się dzień wpływu do urzędu !
U W A G A !

Pracodawca w jednym naborze składa maksymalnie jeden wniosek wraz z załącznikami. PUP prosi o składanie aktualnej wersji wniosku dot. rezerwy KFS.
Wnioski pracodawców, złożone poza terminem naboru pozostają bez rozpatrzenia.
Kolejność składania wniosków nie ma wpływu na ich rozpatrzenie. W pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski pracodawców, które są kompletne oraz nie wymagają uzupełnień i dodatkowych wyjaśnień.

ELEMENTY BRANE POD UWAGĘ PRZY ROZPATRYWANIU WNIOSKÓW:

zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;
zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu dokona oceny wniosków na podstawie Karty oceny wniosku o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach środków z KFS – stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu określającego zasady przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Wszelkie niezbędne dokumenty do pobrania na stronie internetowej PUP Racibórz.

/ps/

- reklama -

Najnowsze firmy w PLUSYdlaBIZNESUWięcej firm >>

Ostatnio dodoane ogłoszenia w #kupujlokalnieWięcej ogłoszeń >>

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here