Praca szuka człowieka. Wodzisławski USC zatrudni referenta

praca komputer biznes firma
Pismo Ogóle to nowe narzędzie usprawniające komunikację , jak i załatwienie formalności z wieloma urzędami. fot.: picsabay

Do 12 marca zainteresowani pracą w Urzędzie Stanu Cywilnego powinni dostarczyć do Biura Obsługi Klienta swoje dokumenty aplikacyjne. Tym razem miasto poszukuje osoby na stanowisko referenta.

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.:

- reklama -

– przyjmowanie wniosków i wydawanie odpisów z akt stanu cywilnego,
migracja aktów,
– tworzenie zleceń do innych Urzędów Stanu Cywilnego,
– dodawanie przypisków i sporządzanie projektów wzmianek,
– załatwianie korespondencji,
– prace w archiwum Urzędu Stanu Cywilnego,
– obsługa SEKAP,
– pomoc przy uroczystościach ślubnych.

Kandydat winien spełniać następujące wymagania:

– posiadać wykształcenie średnie o profilu administracja lub wyższe o kierunku administracja,
– posiadać 2 lata stażu pracy,
– cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
– posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,
– nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z        – oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
– posiadać znajomość ustawy o samorządzie gminnym,
– posiadać znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
– posiadać znajomość ustawy prawo o aktach stanu cywilnego,
– posiadać znajomość ustawy o ewidencji ludności Rozdział 1-3,
– posiadać znajomość ustawy o opłacie skarbowej w zakresie dotyczącym USC,
– posiadać znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
– posiadać znajomość obsługi komputera.

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych i zaadresowanych kopertach (do 12 marca, w Biurze Obsługi Klienta).

Więcej informacji na temat rekrutacji można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego

publ.: EM Zet
#UM Wodzisław Ślą

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here