Prezydent Dariusz Polowy odwołał dyrektor SP 4 – Ewę Miecznikowską. Padły bardzo poważne zarzuty!

8

Prezydent miasta Dariusz Polowy przedstawił szereg bardzo powżnych zarzutów, które spowodowały, że odwołał on ze stanowiska obecną dyrektor SP nr 4 – Ewę Miecznikowską. Wśród nich jest niegospodarność, naruszenie zapisów ustawy o zamówieniach publicznych i konflikt z radą pedagogiczną. – Dalsze kierowanie (przez E. Miecznikowską – red.) szkołą stanowi zagrożenie dla osiągnięcia celów szkoły, w szczególności jej funkcji wychowawczej i opiekuńczej – uzasadnia prezydent miasta.

– Odwołuję z dniem 04 czerwca 2019 roku Panią Ewę Miecznikowską ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Raciborzu bez wypowiedzenia – czytamy w podpisanym wczoraj zarządzeniu prezydenta Dariusza Polowego w tej sprawie.

- reklama -

Sytuacje, w których dyrektor szkoły może być odwołany są określone w sposób wyczerpujący przez przepisy prawa, w tym przez przepis art. 66 ustawy Prawo Oświatowe. Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe organ prowadzący szkołę w przypadkach szczególnie uzasadnionych może odwołać nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia po uzyskaniu opinii właściwego organu nadzoru pedagogicznego.

W uzasadnieniu podjętej przez D. Polowego decyzji czytamy: – Pani Ewa Miecznikowska, jako Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w Raciborzu nieprawidłowo zarządzała środkami finansowymi szkoły. W jej działaniach w tym zakresie widoczny był brak systematycznego monitoringu i oceny gospodarki finansowej szkoły. Działania te charakteryzowała nieudolność, niegospodarność i nierzetelność oraz dysponowanie niezgodne z przepisami prawa. Sposób pełnienia funkcji przez Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 oraz skutki nieprofesjonalnych działań stosowanych w kierowaniu placówką stanowiły zagrożenie interesu publicznego oraz stanowią istotne zagrożenie dla osiągnięcia celów szkoły, a stwierdzone (w trakcie wnikliwego postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez organ prowadzący) uchybienia w pracy dyrektora mogą prowadzić do dalszej destabilizacji funkcjonowania szkoły.

Pani Miecznikowska naraziła Miasto Racibórz na straty finansowe, gdyż niezgodnie z przepisami prawa dysponował środkami finansowymi szkoły. Kontrola przeprowadzona w Szkole Podstawowej Nr 4 w Raciborzu w marcu 2019 r. wykazała, że Pani Ewa Miecznikowska dopuściła się nieprawidłowości poprzez niewłaściwe stosowanie procedury wyboru ofert w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych. Pani Dyrektor przekroczyła graniczny próg zamówień publicznych powyżej 30.000 euro., poprzez realizację robót budowlanych w szkole na przestrzeni 2018 roku. Roboty budowlane prowadzone były w budynku B, pozostałym po Gimnazjum Nr 1 przy ul. Kasprowicza 4. Rozpoczynając prace remontowe Dyrektor Szkoły dysponowała środkami w wysokości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, w związku z powyższym nie zastosowała trybu postępowania o udzielenie zamówień, w oparciu o Prawo Zamówień Publicznych. W konsekwencji Pani Dyrektor przekroczyła próg zamówień publicznych powyżej 30.000 euro.

Pani Ewa Miecznikowska pominęła stosowanie przepisów przy dokonywaniu wydatków
publicznych, które mogą być ponoszone na cele i w wysokościach ustalonych w planie
finansowym jednostki sektora finansów publicznych. Ponadto zaznaczyć należy, że w przeciągu ostatniego roku do organu prowadzącego nauczyciele szkoły złożyli szereg skarg na pracę Pani Dyrektor. Ostanie dwie skargi złożone do organu prowadzącego oraz Przewodniczącego Rady Miasta Racibórz na początku marca tego roku przez nauczycieli szkoły były rozpatrywane przez Komisję Skarg, która uznała skargi za zasadne. W wyżej wymienionych skargach opisane i postawione Pani Dyrektor zarzuty należy zakwalifikować za przypadek szczególnie uzasadniony, ponieważ dalsze kierowanie szkołą stanowi zagrożenie dla osiągnięcia celów szkoły, w szczególności jej funkcji wychowawczej i opiekuńczej, a istniejąca sytuacja w placówce, zwłaszcza zła atmosfera pracy, ma charakter stały i nie ma przesłanek wskazujących na zmianę tego typu stanu w przyszłości. Pani Dyrektor nie stosowała przepisów ustawy i statutu szkoły, pozbawiła Radę Pedagogiczną możliwości korzystania z przysługujących jej uprawnień. Takie postępowanie należy zakwalifikować jako utratę zdolności do kierowania szkołą. Narastający w placówce konflikt miedzy nauczycielami, a dyrektorem doprowadził do sytuacji zagrażającej realizacji podstawowych celów szkoły – harmonijnego, niezakłóconego kształcenia dzieci i młodzieży.

W związku z powyższym w ocenie organu prowadzącego utrzymujący się konflikt dyrektora
z Radą Pedagogiczną, nieprzestrzeganie przepisów prawa, liczne uchybienia w gospodarce
finansowej i w organizacji pracy szkoły uzasadniają powód odwołania Pani Dyrektor, ponieważ
szkoła nie może w takich warunkach poprawie funkcjonować. Ponadto odwołanie dyrektora z dniem 17 maja 2019 r., a więc w trakcie roku szkolnego, zapobiegnie dalszej destabilizacji pracy palcówki, oraz położy kres sytuacji szkodzącej dobru placówki i jej uczniów i pozwoli na
prawidłowe przygotowanie następnego roku szkolnego.

Niewłaściwe i negatywne wykonywanie zadań wymienionych w art. 68 ustawy Prawo
Oświatowe przez Panią Ewę Miecznikowską jest wystarczającą podstawą do odwołania
z funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Księdza Stefana Pieczki w Raciborzu.
Pani Ewa Miecznikowska jest nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania,
któremu powierzono stanowisko kierownicze. Odwołanie jej ze stanowiska dyrektora
nie powoduje rozwiązania z nią stosunku pracy, jako nauczycielem Szkoły Podstawowej
Nr 4 im. Księdza Stefana Pieczki w Raciborzu.

Kurator Oświaty pozytywnie zaopiniował odwołanie Pani Ewy Miecznikowskiej z funkcji
dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Raciborzu.”

EnDe

- reklama -

8 KOMENTARZE

  1. cały artykuł jest nie prawdziwy ,polowy stosował niedopuszczalne prawem metody wobec tej pani.a szczytem było usuniecie dokumentów by nie
    dopuścić do ponownego wyboru na dyrektora.

  2. Jeśli pan Połowy żadnych wyższych szkół nie skończył to prezydentura będzie spełnianiem woli komitetu partyjnego. Ciekawe kogo partia PIS wyznaczy na nowego dyrektora. Kolejna zła zmiana w Raciborzu. A na Prezydenta było kandydatów wielu….

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here