Studia magisterskie w PWSZ. Będzie wyższy poziom kształcenia nauczycieli w Raciborzu

Studia magisterskie pwsz
Fot. freepik

Raciborska PWSZ uzyskała zgodę na prowadzenie jednolitych studiów magisterskich na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

Nadanie takich uprawnień Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu – jedynej uczelni w regionie – wpisuje się w potrzeby młodzieży mieszkającej w Raciborzu i w jego okolicach, gdyż daje jej możliwość podjęcia studiów blisko miejsca zamieszkania. Fakt ten zyskał także społeczną aprobatę – poparcie jakiego PWSZ udzieliły lokalne władze samorządowe Miasta Racibórz i Powiatu Raciborskiego.

- reklama -

Umożliwienie podejmowania przez młodzież studiów z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w PWSZ w Raciborzu i podniesienie poziomu ich kształcenia w większym stopniu zapewni absolwentom możliwość podjęcia pracy zawodowej, a dzieciom satysfakcję z procesu uczenia się. Wpisuje się także w Strategię Zrównoważonego Rozwoju – priorytetowego projektu cywilizacyjnego, realizowanego przez władze centralne Polski.

Jednym z atutów kształcenia przyszłych nauczycieli na jednolitych studiach magisterskich na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest zaplanowana kadra, o której pomyślano w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu. Są to osoby posiadające, oprócz stosownego dorobku naukowego, także znaczny dorobek dydaktyczny: odpowiednie kwalifikacje zawodowe, zdobyte poza szkolnictwem wyższym, a związane z realizowanym (dawniej bądź obecnie) zawodem nauczyciela – praktyka. Ponadto zaplanowano zatrudnienie dwóch samodzielnych pracowników naukowych z tytułem profesora – specjalistek w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej ze Słowacji, wpisując się w ten sposób w sugerowaną w Ustawie 2.0 strategię umiędzynarodowienia uczelni, będącą, w myśl słów wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego – Jarosława Gowina – główną siłą napędową rozwoju szkolnictwa wyższego na świecie. Panie Profesor złożyły oświadczenie, iż przydzielone im zajęcia realizować będą w języku polskim.

Jednolite, stacjonarne studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna o profilu praktycznym trwają pięć lat – 10 semestrów, w tym 6 miesięcy praktyk w przedszkolu i klasach początkowych. Ich oferta edukacyjna jest atrakcyjna poznawczo i skoncentrowana na studencie – jego cechach osobowościowych oraz przygotowaniu go do wykonywania zadań nauczyciela wychowania przedszkolnego i klas początkowych (zawiera przedmioty służące rozwojowi osobowości dzieci). W trosce o satysfakcję z procesu studiowania i efektywność podejmowanych działań już na pierwszym semestrze zaplanowano dla studentów zajęcia do wyboru: z zakresu technik uczenia się lub pracy na rzecz własnego rozwoju, a na ostatnim – przedmiot pn. personalizacja procesu kształcenia nauczycieli, który umożliwi studentom dokonanie autodiagnozy w zakresie przygotowania do podjęcia pracy zawodowej, swoich kompetencji pedagogicznych. Przewidziano w nim także indywidualne doradztwo metodyczne dla każdego studenta z uwzględnieniem wymagań w zakresie obowiązującego awansu zawodowego nauczycieli. Studiowaniu na prognozowanym kierunku sprzyja także posiadana przez PWSZ baza lokalowa oraz inne obiekty, które cały czas ulegają modernizacji i relokacji pomieszczeń tak, by sprzyjały studiowaniu, procesowi komunikowania się z kadrą dydaktyczno – naukową (obecnie trwają prace nad wyodrębnieniem pionu pomieszczeń przeznaczonych dla pedagogiki).

Głównym celem, jaki przyświecał opracowaniu programu kształcenia, planu studiów było, aby przyszły absolwent jednolitych studiów magisterskich kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna o profilu praktycznym legitymował się następującymi cechami i kompetencjami:

– to profesjonalista, posiadający wysoki poziom kompetencji zawodowych, niezbędnych do kształtowania i rozwoju osobowości dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Posiada różnorodne doświadczenia, w tym dotyczące własnej osoby (samoocena, samoakceptacja). Jest świadomy swoich mocnych stron i kompetencji komunikacyjnych, które pozwolą mu prowadzić dialog, nawiązywać relacje interpersonalne z dziećmi i ich rodzicami w duchu podmiotowości, tolerancji, szacunku i zrozumienia;

– jako refleksyjny praktyk w działaniu, który potrafi kreować środowisko edukacyjne sprzyjające wspieraniu indywidualnych zdolności, pasji i talentów dzieci oraz podejmowaniu pracy na rzecz własnego rozwoju, niezbędnej w całożyciowym funkcjonowaniu każdej jednostki. Wysoki poziom kompetencji prakseologicznych pozwoli mu także na dobór odpowiednich metod kształcenia, środków dydaktycznych i form organizacyjnych, umożliwiających indywidualizację procesu kształcenia – zróżnicowanie działań tak, by stworzyć dzieciom warunki do pracy na miarę ich możliwości. Dzięki temu będą one mogły “doświadczać świata” – uczyć się przez przyswajanie, odkrywanie, przeżywanie i działanie.

– oprócz przygotowania do pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
w tym: dyslektycznym, mającym specyficzne trudności w uczeniu się czytania, pisania, matematyki oraz dzieckiem z zburzeniami w zachowaniu, czy też z dzieckiem zdolnym, absolwent wykazuje się również biegłością w posługiwaniu się językiem angielskim lub niemieckim. Rozumie potrzebę i istotę wczesnego startu w nauczaniu i uczeniu się języka obcego. Ma wiedzę i umiejętności niezbędne do wprowadzenia edukacji obcojęzycznej w nurt intencjonalnego kształcenia i wychowania dzieci.

Posiadane kwalifikacje będą uprawniały absolwenta do zatrudnienia w przedszkolach i w klasach I-III szkoły podstawowej – w placówkach publicznych, niepublicznych i społecznych.

Studia skierowane są zarówno do absolwentów szkół średnich, którzy zdali maturę lub maturę międzynarodową, jak i do osób czynnych zawodowo, które podejmują studia w różnym celu np.: nabycia nowych kwalifikacji, prowadzących do rozszerzenia swoich kompetencji zawodowych czy też rozwijania pasji lub talentów.

/PWSZ Racibórz publ. c/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj