Próbna matura 2021. Jakie obostrzenia obowiązują?

koronawirus szkola
Fot. .freepik.com

3 marca rozpoczną się matury próbne. W związku z sytuacją epidemiczną odbędą się zgodnie ze specjalnymi wytycznymi CKE.

W dniach od 3 do 16 marca odbędą się próbne egzaminy maturalne organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Zasady ich przeprowadzania w czasie epidemii koronawirusa określono w szczegółowych wytycznych sanitarnych.

- reklama -

Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, „bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19”. Zasada ta obowiązuje zdających, nauczycieli i innych pracowników szkoły. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, uczniowie mają zachować odstęp co najmniej 1,5 m, mieć zakryte usta i nos. Przy wejściu do szkoły powinien być płyn do dezynfekcji rąk, musi się on również znajdować w każdej sali egzaminacyjnej.

Uczniowie są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. W trakcie egzaminu uczeń ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, gdy wychodzi do toalety i wtedy, gdy kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali. Nauczyciele i inne osoby uczestniczące w egzaminie próbnym podczas poruszania się po sali powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą je odsłonić, kiedy obserwują przebieg testu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.

Uczniowie, którzy z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej, trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą przystąpić do egzaminu próbnego w odrębnej sali.

Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie uczniowie, osoby zaangażowane w jego przeprowadzanie, a także pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję czy obsługę szatni.

Każdy uczeń ma korzystać z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych albo kalkulatorów rezerwowych dla uczniów, konieczna jest ich dezynfekcja. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na test uczniowie mogą przynieść własną butelkę z wodą. W szkole nie ma też możliwości zapewnienia posiłków dla uczniów.

Uczniowie, którzy jednego dnia będą przystępować do egzaminów z dwóch różnych przedmiotów, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo czekać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń.

Egzamin próbny może być przeprowadzany w salach lekcyjnych, salach gimnastycznych, na korytarzach szkolnych i w innych miejscach pod warunkiem zachowania odpowiednich odstępów między uczniami i między uczniami a nauczycielami. Ławki w sali należy ustawić w tak, aby między uczniami zachowany był co najmniej półtorametrowy odstęp w każdym kierunku. Nie ma ograniczeń liczby osób w sali, jednak zaleca się przeprowadzanie testu diagnostycznego w salach z możliwie jak najmniejszą liczbą osób w każdej sali. Sale należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich uczniów, mniej więcej co godzinę w trakcie egzaminu – jeżeli pogoda na to pozwala, a na zewnątrz nie panuje zbyt duży hałas – i po teście, dbając o zapewnienie komfortu uczniów i nauczycieli.

Centralna Komisja Egzaminacyjna proponuje, by szkoły przeprowadziły próbne egzaminy w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu i rozpoczynały je o godzinie 9:00 i o godzinie 14:00. Próbne egzaminy obejmą wszystkie przedmioty maturalne.

3 marca rano odbędzie się próbny egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym, a po południu z języka łacińskiego i kultury antycznej oraz z języków mniejszości narodowych na poziomie podstawowy.
4 marca rano będzie egzamin próbny z matematyki na poziomie podstawowym, po południu z historii muzyki i filozofii.
5 marca rano odbędzie się egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym, a po południu z historii sztuki oraz z języka kaszubskiego.
8 marca rano zaplanowano egzamin próbny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym, a po południu egzaminy na poziomie podstawowym z języków: francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego.
9 marca rano maturzyści rozpoczną egzamin próbny z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, a po południu – egzaminy na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym z języków: francuskiego, rosyjskiego i włoskiego.
10 marca rano zaplanowano egzamin próbny z matematyki na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym z języków: hiszpańskiego i niemieckiego. 11 marca rano będzie egzamin próbny z biologii, a po południu z informatyki. 12 marca rano będzie egzamin próbny z chemii, a po południu z wiedzy o społeczeństwie.
15 marca rano będzie próbny egzamin z historii, a po południu z fizyki. 16 marca rano będzie egzamin próbny z geografii, a po południu egzaminy z języków mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym.

oprac. /kp/

- reklama -

KOMENTARZE

Proszę wpisać swój komentarz!
zapoznałem się z regulaminem
Proszę podać swoje imię tutaj