„Radni wyrazili swoje stanowisko, a prezydent ich ignoruje, stosując swoistą metodę szantażu”

Po prawej przewodniczący Marian Czerner

– Jesteśmy głęboko zmartwieni faktem, że prezydent ponad dobro mieszkańców stawia rywalizacje na gruncie politycznym z radnymi – czytamy w stanowisku Rady Miasta, jakie dziś trafiło do naszej redakcji. Komentarz dotyczy wydarzeń, jakie miały miejsce na marcowej sesji. 

Przypomnijmy, kontrowersje dotyczą głosowania, jakie odbyło się na ostatniej sesji Rady Miasta. Radni nie poparli budowy boiska przy Srebrnej i wykreślili tę pozycję, głosując jednocześnie za pozostałymi zmianami w budżecie. Zdaniem prezydenta takie działanie jest niezgodne z prawem, bowiem radni mogą przyjmować lub odrzucać projekty w całości. O sprawie pisaliśmy tutaj: Spór na linii prezydent – radni. Czy zmiany budżetu uchwalono zgodnie z prawem? 

- reklama -

Teraz głos zabrał przewodniczący Marian Czerner, który przedstawił stanowisko Rady Miasta Racibórz w tym temacie. Pełna treść poniżej.

Stanowisko Rady Miasta Racibórz w temacie procedowanych zmian uchwały budżetowej na 2021 rok

Na XXX sesji Rady Miasta w dniu 31.03.2021 r. radni mieli do przegłosowania uchwałę w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok. Pierwszą propozycję zmian w budżecie radni otrzymali zwyczajowo na 14 dni przed sesją. Obejmowała ona wydatki między innymi na:

1. przebudowę ulic i dróg (Dębiczna, Pogrzebieńska, Bema, Cecylii i Rodziewiczówny,

łącznik ulic Anny i Starowiejskiej),
2. przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. Marii Rodziewiczówny,
3. dotację dla PWSZ,
4. uzupełnienie wynagrodzeń pracowników UM
5. inicjatywy lokalne,
6. Straż Miejską,
7. Arboretum Bramy Morawskiej – m.in. przebudowa bramy powitalnej, postawienie
szaletu publicznego,
8. Raciborskie Centrum Kultury,
9. kompleksowa modernizacja i doposażenie krytej pływalni H2Ostróg w Raciborzu wraz
z wykonaniem dokumentacji.

Kolejne zmiany do projektu uchwały Prezydent przekazał radnym dnia 26.03.2021 r. i obejmowały one między innymi:

1. projekt budowy drugiego odcinka wschodniej obwodnicy Raciborza
2. wydatki na promocję
3. organizacja szczepień Covid-19 i związane z tym wsparcie dla seniorów
4. dopłaty do czynszów (środki z funduszu przeciwdziałania covid-19)
5. zwiększenie wydatków na Dni Raciborza
6. zwiększenie wydatków na naukę pływania dla uczniów klas I-III
7. budowa stadionu przy ul. Srebrnej w Raciborzu

Podczas trwania sesji Prezydent poinformował radnych, że zgłasza drugą autopoprawkę, która zawierała miedzy innymi wydatki na:

1. dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla raciborskiej Policji,
2. wydatki na promocje (prowadzenie strony internetowej www.raciborz.pl, wydawnictwa
promocyjne, historyczne, opracowanie miejskiego szlaku historycznego wraz z montażem
tablic informacyjnych).

Większość radnych chciała poprzeć zaproponowane przez Prezydenta zmiany z wyjątkiem jednego wydatku dotyczącego budowy boiska przy ul. Srebrnej. Radni bowiem nie zgadzają
się na likwidację boiska trawiastego, w miejsce którego prezydent chce wybudować boisko ze sztuczną nawierzchnią. Dodatkowo prezydent chce zrealizować całą inwestycję w kwocie 2,44 mln złotych w 100% ze środków własnych gminy. Ponadto projekt budowy i ostateczna lokalizacja boiska nie zostały skonsultowane i uzgodnione wcześniej z radnymi.

Radni, podczas sesji, wielokrotnie apelowali do prezydenta aby z pakietu zaproponowanych przez niego zmian wycofał wydatek dotyczący budowy boiska ze sztuczna nawierzchnią. Prezydent nie wyraził na to zgody, wymuszając niejako na radnych podjęcie decyzj głosowania za wszystkimi zmianami lub za odrzuceniem wszystkich zmian.

Wobec powyższego radni postanowili zagłosować za przyjęciem zmian do budżetu z wyłączeniem budowy boiska przy ul. Srebrnej. Radni podejmując taką decyzję postanowili aby ocenę prawną tego głosowania dokonał właściwy organ nadzoru, w tym przypadku Regionalna Izba Obrachunkowa.

Jesteśmy głęboko zmartwieni faktem, że Prezydent ponad dobro mieszkańców stawia rywalizacje na gruncie politycznym z radnymi. Jego bezkompromisowe podejście niesie za sobą jasny przekaz. Albo radni przyjmą koncepcje prezydenta dotyczącą boiska, mimo licznych uwag i wątpliwości zarówno ze strony radnych, jak i środowiska piłkarskiego (które nie popiera likwidacji boiska trawiastego), albo zagłosują przeciwko, w konsekwencji czego nie będą realizowane istotne dla mieszkańców zadania inwestycyjne. Takie działanie prowadzi z jednej strony do prezydenckiej „dyktatury” budżetowej, a z drugiej strony do patu, w którym nie ma zwycięzcy.

Radni wyrazili swoje stanowisko w tej kwestii, a prezydent ich ignoruje, stosując swoistą metodę szantażu. Brak kompromisu niechybnie doprowadzi do braku realizacji wielu potrzebnych mieszkańcom zadań i przedsięwzięć.

Naszą misją jako radnych od początku jest służba mieszkańcom, dlatego nalegamy na otwarty dialog i dążenie do kompromisu mającego na celu podejmowanie możliwie najlepszych merytorycznie decyzji. W związku z powyższym apelujemy do prezydenta o zmianę retoryki, a co za tym idzie priorytetów przy podejmowaniu przez niego decyzji.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marian Czerner

Więcej o boisku przy Srebrnej:

/list do redakcji oprac. c/

- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here