Lepsza woda dla raciborzan

26 września przy ulicy Gamowskiej odbyło się uroczyste

otwarcie zmodernizowanej stacji uzdatniania wody.W ramach projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w Raciborzu” Miasto Racibórz, jako beneficjent środków z Funduszu Spójności, zakończyło z sukcesem pierwszy, trwający 210 dni, kontrakt na roboty budowlane związane z „Modernizacją Stacji Uzdatniania Wody Gamowska, budową hydroforni i zabudową urządzeń podczyszczających na wylotach kanalizacji deszczowej”. Wykonawcą kontraktu o wartości ponad 1,8 mln euro było konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Usługowe "BORBUD"-lider konsorcjum oraz Firma Gutkowski, Gutkowski Jan-członek konsorcjum.


Prezydent Jan Osuchowski podczas uroczystości otwarcia stacji


– Projekt, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii – mówił na spotkaniu prezydent Jan Osuchowski.


 


Wiceprezydent Andrzej Bartela i przedstawiciele firm wykonawczych


Wartość całego projektu wynosi 20,5 mln euro, w tym: dotacja z Funduszu Spójności 71 proc. (14,6 mln euro), a udział własny 29 proc. (5,9 mln euro). W ramach kontraktu zmodernizowano technologię uzdatniania wody celem dostosowania parametrów wody uzdatnianej do wymagań określonych w obowiązujących przepisach.Uroczyste przecięcie wstęgi


Modernizacja przeprowadzona była na obiektach istniejącej stacji uzdatniania wody przy ulicy Gamowskiej, która posiada pełne zaplecze infrastrukturalne niezbędne do prawidłowego ich funkcjonowania. W wykonanym systemie uzdatniona woda surowa pod ciśnieniem wytwarzanym przez pompy głębinowe, zainstalowane w studniach wierconych ujęcia wód podziemnych, dopływać będzie do zbiorników napowietrzania i dalej do filtrów ze złożem piaskowo – braunsztynowym.


– W ujęciu wody przy SUW wybudowana została także dodatkowa studnia umożliwiającą pracę przemienną ze studnią istniejącą. Wykonano modernizację istniejących hydroforni przy ul. Magdaleny i ul. Zakładowej oraz wybudowano nową hydrofornię przy ul. Pod Lipami. Realizacja tego zadania umożliwiła znaczne zredukowanie aktualnych kosztów eksploatacji. Modernizacja hydroforni przy ul. Magdaleny zapewniła możliwość zaopatrzenia w wodę mieszkańców bez konieczności eksploatowania nieefektywnej stacji uzdatniania wody „Sudół”, która została zamknięta – powiedział Robert Kawka, inżynier kontraktu. – Zabudowano urządzenia podczyszczające – separatory tłuszczów z osadnikami do zatrzymywania zawiesin i ropopochodnych, co pozwoliło uzyskać prawidłowe efekty oczyszczania i wpłynęło na poprawę jakości ścieków deszczowych, odprowadzanych do rzeki Odrze i kanału Ulga. Wykonano również umocnienia na 16 wylotach kanalizacji deszczowej.


 


Andrzej Bartela, wiceprezydent Raciborza dodaje, że inwestycja modernizacji stacji uzdatniania wody przy Gamowskiej to jedynie 12 proc. całego projektu „Gospodarki wodno – ściekowej w Raciborzu”. – To niewiele, bo zrealizowaliśmy dopiero trzy kontrakty – ten spośród nich był największy – ale przed nami przedsięwzięcia zdecydowanie poważniejsze: kanalizacja sanitarna, ujęcie wody w Strzybniku i modernizacja raciborskiej oczyszczalni ścieków – powiedział Bartela. 

Dzięki realizacji kontraktu na terenie Raciborza poprawiono stan środowiska poprzez redukcję zanieczyszczeń odprowadzanych do wód powierzchniowych oraz eliminację zagrożeń dla jakości wód podziemnych. Zmniejszono stopień zanieczyszczenia wód opadowych odprowadzanych do rzeki Odry i kanału Ulga. Spełniono standardy ekologiczne krajowych i Unii Europejskiej w zakresie jakości wody dostarczanej do sieci wodociągowej. Poprawiono warunki życia mieszkańców poprzez wyeliminowanie niedoborów jakościowych i ilościowych w zakresie dostawy wody na terenie Raciborza. Zapewniono stałość dostaw wody pitnej w perspektywie wieloletniej oraz utrzymanie parametrów jakościowych wody.


 

- reklama -
- reklama -

KOMENTARZE

Please enter your comment!
zapoznałem się z regulaminem
Please enter your name here